Trending Events*
September 5, 2011  •  by Jane Carter

vi hoa binh

Get Tickets: vi hoa binh

Event Location: trung tam huu nghi Viet Xo, Ha Noi
When: Thursday October 20 2011 7:00pm
Hosted by: Vi hoa binh
Learn more, view map & buy tickets

11 năm trôi qua, những tiêu chí đi kèm với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”: Sự bình đẳng trong cộng đồng; Xây dựng đô thị; Giữ gìn môi trường sống; Thúc đẩy phát triển Văn hoá – Giáo dục; Chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ, trong thực tế, vẫn là hiện thực ngổn ngang. Khi hàng ngày người …

]]]]> ]]>